• PLAYSTATION
 • XBOX
 • GO PRO
 • 360 Fly
 • CANON
 • DJI

Podmienky prenájmu

 

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné podmienky nájmu (ďalej len „VPN“) vydáva obchodná spoločnosť Brick Invest s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť“) ako prenajímateľ v súlade s ustan. §273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorých predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), za účelom úpravy všetkých práv a povinností, ku ktorým dochádza pri nájomnom vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom.
 2. Nájomca sa na účely týchto VPN rozumie fyzická alebo právnícka osoba, ktorá je oprávnená užívať predmet nájmu na základe nájomnej zmluvy, uzavretej s prenajímateľom.
 3. Tieto VPN tvoria neoddeliteľnú súčasť Nájomnej zmluvy uzavretej medzi nájomncom a prenajímateľom, pokiaľ ich platnosť zmluvnými stranami nebola výslovne vylúčená alebo zmenená na základe predchádzajúcej písomnej dohody.
 4. Nájomca týmto berie na vedomie, že prenajímateľ neakceptuje žiadne iné všeobcné podmienky nájmu, príp. iné obchodné podmienky nájomcu, pokiaľ sa na tom zmluvné strany vopred písomne nedohodli.
 5. Predmet nájmu, prípadne jeho súčasti a príslušenstvo sú bližšie špecifikované v Nájomnej zmluve.
 6. Nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká na základe Nájomnej zmluvy.
 7. Tieto VPN sú spresnením jednotlivých ustanovení v Nájomnej zmluve. Práva a povinnosti účastníkov Nájomnej zmluvy neupravené v Nájomnej zmluve, sa riadia ustanoveniami týchto VPN. Otázky, ktoré nie sú upravené ani v Nájomnej zmluve, ani v týchto VPN, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslučnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.
 8. Ustanovenia Nájomej zmluvy majú prednosť pred týmito VPN, pokiaľ Nájomná zmluva neustanovuje inak.

 

II.

Odovzdanie a prebratie predmetu nájmu

 1. Prenajímateľ na základe podmienok dohodnutých v Nájomnej zmluve a v týchto VPN odovzdáva nájomcovi predmet nájmu na dočasné užívanie. Ak zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak, k odovzdaniu a prevzatiu predmetu nájmu dôjde najneskôr po podpise Nájomnej zmluvy a týchto VPN ibina zmluvnými stranami.
 2. Odovzdanie predmetu nájmu bližšie špecifikovaného v Nájomnej zmluve sa uskutoční v sídle prenajímateľa, resp. v jeho prevádzkarni, pokiaľ v Nájomnej zmluve nie je uvedené inak.
 3. Pri podpise nájomnej zmluvy je nájomca – fyzická osoba povinný predložiť občiansky preukaz a ďalší doklad preukazujúci totožnosť. V prípade, ak je nájomcom právnicka osoba, je osoba oprávnená konať v jeho mene povinná predložiť občiansky preukaz a poverenie konať v mene nájomcu – právnickej osoby.
 4. Všetky náklady súvisiace s prevzatím predmetu nájmu, ako aj náklady súvisiace s vrátením premetu nájmu znáša nájomca.
 5. Pred odovzdaním predmetu nájmu nájomcovi,  prenajímateľ oboznámi nájomcu s návodom na obsulu a údržbu, prípadne pokynmi výrobcu a prenajímateľa a predmet nájmu v prítomnosti nájomcu preskúša. Nájomca podpisom Nájomnej zmluvy potvrdzuje, že bol prenajímateľom oboznámený s návodom na obsluhu a údržbu, prípadne pokynmi výrobcu a prenajímateľa a podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že prenajímateľ pred ním predmet nájmu vyskúšal, tento je plne funkčný, bez závad a v tomto stave predmet nájmu od prenajímateľa preberá.
 6. O odovzdaní a prevzatí nájmu sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu, z ktorého po jednom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán.

 

 

III.

Platobné podmienky

 1. Nájomca je povinný zaplatiť za užívanie predmetu nájmu nájomné vo výške podľa maloobchodného Cenníka aktuálneho vydaného a zverejneného spoločnosťou Toys4Boys na jej internetových stránkach alebo dostupného v prevádzke spoločnosti (ďalej len „Cenník“), a to za každý, aj začatý deň dojednanej doby nájmu, vrátane dňa prevzatia a dňa vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.
 2. Nájomné je splatné pri podpise Nájomnej zmluvy.
 3. K nájomnému určenému v Cenníku bude v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 220/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty pripočítaná daň z pridanej hodnoty, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli, že nájomné zahŕňa aj túto daň.
 4. Prenajímateľ je oprávnený nájomcovi počas trvania doby nájmu dlhšej ako 30 dní jednostranne bez uvedenia dôvodu zvýšiť výšku nájomného za užívanie predmetu nájmu, nie však viac ako o 20% zo zmluvne dohodnutej sumy nájomného, a to najviac raz za každý kalendárny polrok. Prenajímateľ je zároveň povinný o tom bez zbytočného odkladu písomne alebo elektronicky (e-mailom) informovať nájomcu. Nájomca týmto vyhlasuje, že bol o možnosti jednostranného zvýšenia výšky nájomného zo strany prenajímateľa v súlade s týmto ustanovením riadne oboznámený, s touto skutočnosťou súhlasí, a na znak súhlasu tieto VPN potvrdzuje svojim podpisom.

 

IV.

Preddavok

 1. Pri prevzatí predmetu nájmu je nájomca povinný uhradiť preddavok prenajímateľovi, určený podľa maloobchodného Cenníka prenajímateľa.
 2. Preddavok bude v prípade potreby použitý na úhradu nájomného, na úhradu nákladov za prípadné poškodenie a stratu alebo odcudzenie predmetu nájmu, resp. na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania. V prípade, že predmet nájmu bude prenajímateľovi vrátený späť riadne a včas, preddavok bude nájomcovi vrátený v plnej výške.

 

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu obvyklým spôsobom, podľa platných právnych predpisov, technických, prevádzkových predpisov a noriem stanovených výrobcami, príp. pokynmi prenajímateľa, a za účelom, na ktorý je predmet nájmu určený.
 2. Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal od prenajímateľa, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
 3. Nájomca nie je oprávnený vykonávať opravy, úpravy, zmeny ani žiadne technické zásahy na predmete nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
 4. Nájomca je povinný zaobchádzať s predmetom nájmu s náležitou starostlivosťou a zabezpečiť, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu, a to aj v prípade, že predmet nájmu nevyužíva. Za porušenie povinnosti podľa tohto bodu v plnom rozsahu zodpovedá nájomca.
 5. Pri manipulácii a práci s predmetom nájmu je nájomcapovinný dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, návod na použitie, obsluhu a údržbu predmetu nájmu, pokyny výrobcu a prenajímateľa, platné predpisy BOZP apoužívať ochranné pomôcky a prostriedky. Za porušenie povinnosti podľa tohto bodu v plnom rozsahu zodpovedá nájomca.
 6. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi zmenu miesta, v ktorom sa nachádza predmet nájmu.
 7. Nájomca nie je oprávnený dať vec do podnájmu, ak sa účastnící zmluvy písomne nedohodnú inak.
 8. Prenajímateľ sa zaväzuje, že sa po dobu trvania nájmu zdrží akéhokoľvek konania, ktorým by porušoval, stažoval alebo iným spôsobom ohrozoval užívanie predmetu nájmu zo strany nájomcu.

 

VI.

Osobitné ustanovenia o vrátení predmetu nájmu

 1. Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu spolu s potrebnými dokladmi, súčasťami a príslušenstvom v posledný deň doby nájmu, a to v prevádzke prenajímateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. O vrátení predmetu nájmu sa spíše preberací Protokol o vrátení predmetu nájmu (ďalej len „Protokol II.“), z ktorého po jednom vyhotovení obdrží každá zo zmluvných strán. V Protokole II. zmluvné strany uvedú všetky vady predmetu nájmu, prípadne či je predmet nájmu funkčný a bez závad.
 2. Predmet nájmu sa považuje za riadne vrátený, ak bude protokolárne odovzdaný a Protokol II. bude podpísaný oboma zmluvnými stranami, v opačnom prípade platí, že predmet nájmu nebol vrátený.
 3. V prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu Nájomnej zmluvy, je nájomca povinný vrátiť predmet nájmu v deň skončenia doby nájmu spolu s potrebnými dokladmi, súčasťami a príslušenstvom, a to v prevádzke prenajímateľa a zároveň je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Za deň skončenia doby nájmu sa považuje deň, keď došlo k skončeniu nájomného vzťahu pred uplynutím dojednanej doby nájmu.

 

VII.

Zodpovednosť za škodu

 1. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú porušením svojich povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy, týchto VPN, ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. V prípade, ak vznikne na predmete nájmu počas dohodnutej doby nájmu potreba opravy, úpravy, výmeny poškodenej časti alebo potreba akýchkoľvek montážnych, prípadne servisných prác, zaväzuje sa tieto úkony realizovať výhradne prenajímateľ, a to buď priamo alebo prostredníctvom zmluvných partnerov. V prípade, ak poškodenie predmetu nájmu vzniklo neodborným alebo nesprávnym použitím predmetu nájmu nájomcom, všetky náklady súvisiace so servisnou opravovu predmetu nájmu sa nájomca zaväzuje prenajímateľovi uhradiť na podklade faktúry vystavenej prenajímateľom alebo iným opravárenským podnikom. Splatnosť faktúry nastáva na 5. deň od jej vystavenia.
 3. Pokiaľ je úplné poškodenie predmetu nájmu spôsobené jeho použitím nájomcom, ktoré je v rozpore so zmluvou a týmito VPN, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi jednorázovo nájomné za zostávajúcu dobu nájmu a taktiež aktuálnu cenu predmetu nájmu podľa aktuálneho hodnoty uvedenej na preberacom protokole. Túto dlžnú sumu je prenajímateľ oprávnený na tento účel započítať so sumou preddavku, ktorý nájomca uhradil prenajímateľovi v súlade s článkom IV. týchto VPN.
 4. Nájomca je povinný dbať dôsledne na to, aby na predmete nájmu nenastala škoda. Za týmto účelom najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené platnými právnymi predpismi, alebo ktoré na seba prevzal Nájomnou zmluvou, prípadne týmito VPN.
 5. Nájomca je povinný bezodkladne telefonicky oznámiť prenajímateľovi každú poruchu, haváriu, poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie predmetu nájmu alebo jeho časti, príp. inú vadu alebo skutočnosť, pre ktorú nie je možné predmet nájmu užívať, a to na nasledovnom telefónnom čísle: +421 940 505 025.
 6. V prípade, ak dôjde počas dohodnutej doby nájmu k poistnej udalosti, je prenajímateľ oprávnený, po jej vysporiadaní s poisťovateľom, požiadať od nájomcu úhradu za poisťovatelom neuznané náklady týkajúce sa poistnej udalosti, spoluúčasť, ako aj úhradu ich plnení, ktoré budú zo strany poisťovateľa voči prenajímateľovi oprávnene krátené, alebu mu budú z akéhokoľvek dôvodu zamietnuté, príp. odmietnuté.
 7. V prípade odcudzenia predmetu nájmu je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi cenu za predmet nájmu stanovenú v preberacom protokole po odrátaní preddavk, ktorý nájomca uhradil v zmysle článku IV. týchto VPN. Táto povinnosť nájomcu nezaníká ani v prípade neskoršieho nájdenia odcudzeného predmetu nájmu. Prenajímateľ nie je povinný odcudzený a znovu nájdený predmet nájmu protokolárne prevziať a nedostáva sa tým do omeškania s plnením svojich povinností vyplývajúcich mu z Nájomnej zmluvy, prípadne týchto VPN.

 

VIII.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

 1. Ak nájomca poruší svoju povinnosč a v rozpore s Nájomnou zmluvou dá predmet nájmu do podnájmu inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty predmetu nájmu stanovenú Cenníkom. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa vystavenia faktúry. Prenajímateľ sa súčasne dištancuje od akéhokoľvek konania a povinnosti vyplývajúcich mu z neoprávneného nakladania nájomcu s predmetom nájmu. 
 2. Ak nájomca poruší svoju povinnosť a v rozpore s týmito VPN zaťaží predmet nájmu dlhmi, záložným právom, vecným bremenom, právami zodpovedajúcimi vecným bremenám, príp. akýmikoľvek inými ťarchami, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty predmetu nájmu stanovenú Cenníkom. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa vystavenia faktúry.
 3. Ak nájomca vykoná na predmete nájmu opravu, úpravu, zmenu alebo akýkoľvek technický zásah bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške obstarávacej ceny predmetu nájmu dohodnutej v nájomnej zmluve. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa vystavenia faktúry.
 4. V prípade, že nájomca neoznámi prenajímateľovi bezodkladne zmenu miesta, v ktorom sa nachádza predmet nájmu, je povinný zaplatiť prejanímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty predmetu nájmu stanovenú Cenníkom. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa vystavenia faktúry.
 5. Pre prípad omeškania nájomcu s platením nájomného alebo zmluvnej pokuty vyplývajúcich nájomcovi z nájomnej zmluvy, má prenajímateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 20% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 6. Ak nájomca poruší akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu z nájomnej zmluvy, týchto VPN, resp. všeobecne záväzného právneho predpisu, než ktorá je uvedený v bodoch 1 až 5 tohto článku, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z hodnoty predmetu nájmu stanovenú Cenníkom za každé jednotlivé porušenie.
 7. Splatnosť zmluvnej pokuty je do 5 dní odo dňa vystavenia faktúry.

 

IX.

Osobné údaje a ochrana

 1. Ponuka produktov určených na prenájom je zverejnená na internetovej adrese www.toys4boys.sk.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca v prípade, ak je fyzickou osobou, je povinný oznámiť prenajímateľovi svoje pravdivé osobné údaje, najmä meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Prenajímateľ nezodpovedá za škody a nepriaznivé následky spôsobené nájomcom porušením povinnosti podľa tohto bodu.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prenajímateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 4. Nájomca podpisom nájomnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby prenajímateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, kroré sú uvedené vyššie a/alebo tie, ktoré sú potrebné pri činnosti prenajímateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
 5. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi nájomcu zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Nájomca udeľuje prenajímateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Prenajímateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov nájomcu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže nájomca odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu nájomcovi prenajímateľovi.
 6. Prenajímateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. §6 ods. 1 písm c( ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom.
 7. Prenajímateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. §6 ods. 1 písm. E) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.6 VPN osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 8. Prenajímateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. §6 ods. 1 písm i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Prenajímateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby nájomcu, aby spracoval a uschovával jeho osobné údaje, si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prenajímateľom.

 

X.

Skončenie nájmu

 1. Nájomná zmluva dojednaná na dobru určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu, ak zo zákona, týchto VPN alebo dohody zmlyvných strán nevyplýva niečo iné.
 2. Nájomca je povinný po skončení nájmu vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v stave, v akom ho od prenajímateľa prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
 3. Nájomca nie je oprávnený počas dohodnutej doby nájmu predmet nájmu zaťažiť, založiť, scudziť ani inak previesť na tretiu osobu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi nezaťažený dlhmi, záložným právom, vecným bremenom, právami zodpovedajúcimi vecným bremenám, prípadne akýmikoľvek inými ťarchami. V opačnom prípade prenajímateľ nie je povinný predmet nájmu protokolárne prevziať a nedostáva sa tým do omeškania s plnenim svojich povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy, prípadne týchto VPN.
 4. Ak nájomca vráti predmet nájmu prenajímateľovi po uplynutí dohodnutej doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné až do vrátenia predmetu nájmu. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.

 

XI.

Ďalšie ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa navzájom budú informovať o skutočnostiach, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť plnenie povinností a záväzkov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy alebo týchto VPN. Nájomca sa tiež zaväzuje, že bude prenajímateľa bezodkladne písomne informovať o zmenách týkajúcich sa všetkých identifikačných údajov, prípadne ďalších údajov, ktorých zmeny nastali počas platnosti Nájomnej zmluvy.
 2. Zmluvné strany podpisom týchto VPN prehlasujú, že obsah Nájomnej zmluvy považujú za dôverný a žiadna z nich ho nesprístupní žiadnej tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. To sa nevzťahuje na prípady, keď je zmluvná strana povinná obsah zmluvy sprístupniť zo zákona, alebo na základe rozhodnutia štátneho orgánu.
 3. Písomnosť zaslaná na adresu sídla alebo miesta podnikania nájomcu známu z aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra sa považuje za doručenú aj v prípade jej uloženia na pošte, pri odmietnutí jej prevzatia alebo vrátením zásielky ako nedoručiteľnej. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od odoslania písomnosti.
 4. V prípade akéhokoľvek peňažného plnenia zo strany nájomcu sa za deň zaplatenia považuje pripísanie peňažných prostriedkov v plnej výške na bankový účet prenajímateľa uvedený v záhlaví Nájomnej zmluvy.

 

XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené Nájomnou zmluvou alebo týmito VPN, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 2. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov stali niektoré ustanovenia Nájomnej zmluvy alebo týchto VPN neplatnými alebo neúčinnými, budú tieto ustanovenia uvedené do súladu s právnými predpismi a Nájomná zmluva, prípadne tieto VPN, budú vo zvyšných ustanovenia platné, pokiaľ to nebude odporovať ich účelu.

©2017 Toys4Boys.sk - Developed by MrCode.NET